Prihlásiť

Všeobecné obchodné podmienky - archív platné od 4. januára 2018

Článok I
Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Ing. Andrej Fogelton, so sídlom Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika, IČO 481 771 99, (ďalej ako Poskytovateľ) ) je prevádzkovateľom webovej stránky blinkingmatters.com, resp. iných zaregistrovaných domén (ďalej ako Distribučné miesto) umožňujúcich uzatvorenie licenčnej zmluvy k poskytovanému softwaru Eyeblink (ďalej ako SW) spôsobom vymedzeným v ďalších častiach všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako VOP) a v licenčných podmienkach SW pre koncového používateľa (ďalej ako EULA).
 2. Zákazníkom Poskytovateľa je subjekt, ktorý zaplatí Poskytovateľovi poplatok za získanie časovo obmedzenej možnosti využívať danú funkcionalitu SW spôsobom vymedzeným v ďalších častiach VOP a EULA alebo splní podmienky bezplatného využívania SW (ďalej ako Zákazník).
 3. Návštevníkom je akákoľvek fyzická osoba, ktorá prostredníctvom prehliadacieho programu pristúpi k niektorému z Distribučných miest (ďalej ako Návštevník).
 4. Poplatkom sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú Zákazník zaplatí Poskytovateľovi za získanie časovo obmedzenej možnosti používať plnú funkcionalitu SW, a to podľa aktuálnej cenovej ponuky Poskytovateľa (ďalej ako Poplatok).
 5. Zaplatením Poplatku alebo vyhotovením rozmnoženiny SW (stiahnutím SW) v súlade s EULA vyjadruje Zákazník súhlas s týmito VOP.
 6. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.

Článok II
Poskytované služby a úhrada Poplatku

 1. Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie než 16 rokov.
 2. Poskytovateľ prostredníctvom Distribučného miesta umožňuje Zákazníkovi získať možnosť používania SW na zariadení Zákazníka.
 3. Zákazník má možnosť zvoliť si niektorý z režimov používania SW spôsobom a v rozsahu bližšie špecifikovanom v EULA, a to:
  1. Licencia Eyeblink základ – limitovaná verzia SW je dostupná zdarma,
  2. Skúšobná licencia – maximálne obdobie 14 dní s cieľom vyskúšania plnej funkcionality SW,
  3. Licencia Eyeblink prémium – podmienené úhradou Poplatku zo strany Zákazníka na dobu určitú,

(niektorá z licencií ďalej ako Licencia).

 1. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Poplatok, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Aktuálna výška Poplatku je dostupná na: blinkingmatters.com/download. Ak zákazník využije pre účely úhrady Poplatku platobné služby Braintree (divízia Pay Pal, Inc.) dostupnej prostredníctvom odkazu z Distribučných miest Poskytovateľa, Zákazník tým súhlasí s obchodnými podmienkami Braintree Payment Services dostupnej na https://www.braintreepayments.com/legal/payment-services-agreement a obchodnými podmienkami používaných bánk (Bank Agreement) dostupnej na https://www.braintreepayments.com/legal/bank-agreement-us.
 2. Elektronická faktúra ako daňový doklad o úhrade Poplatku súvisiacim s umožnením používania Licencie SW bude Zákazníkovi zaslaná na emailovú adresu uvedenú pri vytváraní objednávky.
 3. Po úspešnom zaplatení Poplatku Zákazníkom a akceptácii transakcie zo strany Poskytovateľa v súlade s týmito VOP, resp. pri splnení osobitných podmienok bezplatného využívania, bude Zákazníkovi umožnené využívanie SW v rozsahu vymedzenom v EULA.

Článok III
Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi používanie SW za podmienok uvedených v týchto VOP a EULA.
 2. V prípade Licencie Eyeblink prémium, zašle Poskytovateľ Zákazníkovi bez zbytočného odkladu licenčný kľúč na aktiváciu časovo obmedzenej plnej funkcionality SW po uhradení Poplatku.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Zákazníkovi nevhodnosťou zariadenia.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím licenčného kľúča alebo zariadenia Zákazníka, ktorá nastala z dôvodu straty alebo odcudzenia zariadenia Zákazníka alebo z nedbanlivosti.
 5. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľom nemôžu byť žiadnym spôsobom ovplyvnené.

Článok IV
Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník má právo používať SW za podmienok uvedených v týchto VOP a EULA.
 2. Zákazník má možnosť vyskúšať si funkcionalitu SW prostredníctvom použitia časovo obmedzenej skúšobnej verzie.
 3. Zákazník si je vedomý možnosti vyskúšania SW v zmysle čl. IV ods. 4 VOP, výslovne súhlasí so začatím používania SW a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy“. To znamená, že Zákazník nemá právo na vrátenie peňazí, pretože má možnosť odskúšať si SW pred jeho kúpou vďaka 14 dňovej skúšobnej licencii.
 4. Zákazník týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s použitím jeho loga, obchodného mena a spätnej väzby na webovej stránke Poskytovateľa za účelom uvedenia referencie a pod. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je nevýhradný, územne neobmedzený a bezodplatný.

Článok V
Spracovanie osobných údajov

 1. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať základné identifikačné údaje Zákazníka z dôvodu potreby vystavenia daňového dokladu. Zákazník súhlasí s prípadným poskytnutím osobných údajov tretej strane v súvislosti s realizáciou týchto aktivít.
 2. Poskytovateľ je oprávnený informovať Zákazníka prostredníctvom e-mailu alebo iným obdobným spôsobom o nových ponukách v rámci SW alebo iných poskytovaných služieb vrátane reklamných ponúk Poskytovateľa alebo jeho partnerov, o nutnosti predĺženia licencie z dôvodu blížiacej sa exspirácie a pod. Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas s realizáciou vyššie uvedených aktivít. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať, pričom Poskytovateľ skončí so zasielaním informácií do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu.
 3. V rámci Distribučných miest Poskytovateľ používa cookies a Návštevník súhlasí s ich použitím za účelom:
  - uloženia nastavenia Distribučného miesta,
  - uloženia aktuálnej interakcie medzi Návštevníkom a Distribučným miestom.

  V prípade, ak Návštevník nesúhlasí s použitím cookies, je možné ich použitie zakázať prostredníctvom nastavenia prehliadacieho programu.

 4. Údaje získané prostredníctvom použitia cookies môžu byť použité za účelom zlepšenia funkcionality a efektivity Distribučného miesta, pričom Návštevník súhlasí na daný účel s poskytnutím týchto údajov tretej strane.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení VOP nedotknutá.
 2. Tieto VOP sa spravujú a vykladajú podľa všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Ak slovenský právny poriadok neupravuje inak, spory a nároky vyplývajúce z týchto VOP bude rozhodovať Okresný súd Bratislava I a Zákazník týmto výslovne súhlasí, že jurisdikciu bude vykonávať uvedený súd. Ak nie je možné, aby o spore alebo nároku vyplývajúcom z týchto VOP rozhodol osobitne vybraný súd podľa aplikovateľnej právnej úpravy, Zákazník výslovne súhlasí, že akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z týchto VOP bude rozhodovať slovenský súd vybraný na základe aplikovateľných právnych princípov.
 4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
 5. VOP a EULA predstavujú celkovú dohodu Poskytovateľa a Zákazníka.
 6. Poskytovateľ je oprávnený VOP kedykoľvek zmeniť, pričom nové znenie VOP Poskytovateľ zverejní prostredníctvom Distribučného miesta. Nové znenie VOP nadobúda účinnosť dňom ich zverejnenia.
 7. Prípadna zmena VOP neovplyvní využívanie už zakúpených licencií.
 8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 4. januára 2018.