{meta}
Prihlásiť

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I
Úvodní ustanovení a definice pojmů

 1. Ing. Andrej Fogelton, se sídlem Školská 410/39, 911 05, Trenčín, Slovenská republika, IČO 481 771 99, (Dále jako Poskytovatel)) je provozovatelem webové stránky blinkingmatters.com, resp. jiných registrovaných domén (dále jako Distribuční místo) umožňujících uzavření licenční smlouvy k poskytovanému softwaru Eyeblink (dále jako SW) způsobem vymezeným v dalších částech všeobecných obchodních podmínek (dále jako VOP) a v licenčních podmínkách SW pro koncového uživatele (dále jako EULA).
 2. Zákazníkům Poskytovatele je subjekt, který zaplatí Poskytovateli poplatek za získání časově omezené možnosti využívat danou funkcionalitu SW způsobem vymezeným v dalších částech VOP a EULA nebo splní podmínky bezplatného využívání SW (dále jako Zákazník).
 3. Návštěvníkům fyzická osoba, která prostřednictvím čtecího programu přistoupí k některému z Distribučních míst (dále jako Návštěvník ).
 4. Výše dávky se pro účely těchto VOP rozumí finanční částka, kterou Zákazník zaplatí Poskytovateli za získání časově omezené možnosti používat plnou funkcionalitu SW, a to podle aktuální cenové nabídky Poskytovatele (dále jako Poplatek).
 5. Zaplacením Poplatku nebo provedením rozmnoženiny SW (stažením SW) v souladu s EULA vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito VOP.
 6. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

Článek II
Poskytované služby a úhrada Poplatku

 1. Poskytovatel prostřednictvím Distribučního místa umožňuje Zákazníkovi získat možnost používání SW na zařízení Zákazníka.
 2. Zákazník má možnost zvolit si některý z režimů užívání SW způsobem a v rozsahu blíže specifikovaném v EULA, a to:
  1. Licence Eyeblink základ – limitovaná verze SW je dostupná zdarma,
  2. Zkušební licence – maximální dobu 14 dní s cílem vyzkoušení plné funkcionality SW,
  3. Licence Eyeblink prémium – podmíněno úhradou Poplatku ze strany Zákazníka na dobu určitou,

(některá z licencí dále jako Licence).

 1. Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli Poplatek, pokud není v těchto VOP uvedeno jinak. Aktuální výše Poplatku je dostupná na: blinkingmatters.com/download. Pokud zákazník využije pro účely úhrady Poplatku platební služby Braintree (divize Pay Pal, Inc.) dostupné prostřednictvím odkazu z Distribučních míst Poskytovatele, Zákazník tím souhlasí s obchodními podmínkami Braintree Payment Services dostupné na https://www.braintreepayments.com/legal/payment-services-agreement a obchodními podmínkami používaných bank (Bank Agreement) dostupné na https://www.braintreepayments.com/legal/bank-agreement-us.
 2. Elektronická faktura jako daňový doklad o úhradě Poplatku souvisejícím s umožněním užívání Licence SW bude Zákazníkovi zaslána na emailovou adresu uvedenou při vytváření objednávky.
 3. Po úspěšném zaplacení Poplatku Zákazníkem a akceptaci transakce ze strany Poskytovatele v souladu s těmito VOP, resp. při splnění zvláštních podmínek bezplatného využívání, bude Zákazníkovi umožněno využívání SW v rozsahu vymezeném v EULA.

Článek III
Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen umožnit Zákazníkovi používání SW za podmínek uvedených v těchto VOP a EULA.
 2. V případě Licence Eyeblink prémium, zašle Poskytovatel Zákazníkovi bez zbytečného odkladu licenční klíč k aktivaci časově omezené plné funkcionality SW po uhrazení Poplatku.
 3. Poskytovatel neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Zákazníkovi nevhodností zařízení.
 4. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zneužitím licenčního klíče nebo zařízení Zákazníka, která nastala z důvodu ztráty nebo odcizení zařízení Zákazníka nebo z nedbalosti.
 5. Poskytovatel není odpovědný za nesplnění svých povinností podle těchto VOP, pokud je nemohl splnit v důsledku objektivních okolností vyšší moci. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pro účely těchto VOP považují okolnosti, které nejsou závislé na vůli Poskytovatele a Poskytovatelem nemohou být žádným způsobem ovlivněny.

Článek IV
Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník má právo používat SW za podmínek uvedených v těchto VOP a EULA.
 2. Zákazník má možnost vyzkoušet si funkcionalitu SW prostřednictvím použití časově omezené zkušební verze.
 3. Zákazník si je vědom možnosti vyzkoušení SW ve smyslu čl. IV odst. 4 VOP, výslovně souhlasí se zahájením užívání SW a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy (§ 7 odst. 6 písm. L) zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů: "Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ". To znamená, že Zákazník nemá právo na vrácení peněz, protože má možnost odzkoušet si SW před koupí díky 14 denní zkušební licenci.
 4. Zákazník tímto uděluje Poskytovateli souhlas s použitím jeho loga, obchodního jména a zpětné vazby na webové stránce Poskytovatele za účelem uvedení reference a podobně. Souhlas dle předchozí věty je nevýhradní, územně neomezený a bezúplatný. Tento souhlas může být zrušen kdykoliv na žádost Zákazníka. Poskytovatel chce mít možnost využít vaši zpětnou vazbu na vylepšení funkcionality, a kvůli tomu poskytovatel bude vlastnit vše, co bylo vytvořeno díky vašemu zpětné vazbě.

Článek V
Zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel prezentuje proces zpracování osobních údajů za účelem informování uživatelů o metodách a procesech sběru, využití a zveřejňování osobních údajů uživatelů Distribučních míst a aplikace Eyeblink.
 2. Neprodáváme, neobchodujeme nebo jinak neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám jakýmkoliv způsobem, který by mohl být škodlivý, nebezpečný nebo porušující vaše soukromí. Jsme tu pro vás, a pokud vás znepokojuje vaše soukromí, rádi si vás vyslechneme. Neváhejte nás kontaktovat na adrese support@blinkingmatters.com.
 3. Informace, které shromažďujeme
  Sbíráme a zpracováváme informace od vás při zakoupení licence, interakci s našimi distribučním místě nebo při startu aplikace Eyeblink
 4. Sbíráme informace následujícími způsoby:
  Informace, které nám poskytnete. Například, pokud si zakoupíte licenci, požádáme o získání vašich údajů, abychom mohli vygenerovat fakturu.
  Informace, které získáme při používání Eyeblinku. Shromažďujeme vytvořen jedinečný identifikátor počítače (PCID), nastavení Eyeblink a vaše statistiky mrkání při daných nastaveních (pokud povoleno).
  Cookies a podobné technologie. My a naši partneři využíváme různé technologie pro shromažďování a ukládání informací při návštěvě našich Distribučních míst, což může zahrnovat používání souborů cookie nebo podobných technologií k identifikaci vašeho prohlížeče nebo zařízení. Tyto technologie využíváme i na shromažďování a uchovávání informací při interakci se službami nabízenými našimi partnery a třetími stranami, jako jsou reklamní služby nebo služby analýzy chování uživatelů. Můžeme vám nabídnout služby poskytované našimi partnery jako součást našich stránek, v takovém případě se informace o vás shromažďovány prostřednictvím souboru cookie třetí strany.
 5. Proč potřebujeme vaše informace a jak je používáme?
  Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, využíváme na jejich poskytování, udržování, ochranu a zdokonalování, vývoj nových a ochranu našich Distribučních míst a našich uživatelů. Také tyto informace používáme k tomu, abychom vám nabídli přizpůsobený obsah nebo použili anonymizované informace pro účely vyhledávání.
  Požádáme o váš souhlas před použitím informací pro jiné účely, než jsou ty, které jsou uvedeny v těchto pravidlech ochrany osobních údajů.
  Poskytovatel zpracovává osobní údaje na serverech našeho poskytovatele infrastruktury v České republice a využíváme i pomoc několika dalších specializovaných poskytovatelů třetích stran. Proto můžeme zpracovat vaše osobní údaje na serveru nacházejícím se mimo zemi, ve které žijete.
 6. Transparentnost a volba
  Lidé mají odlišné zájmy týkající se ochrany osobních údajů. Naším cílem je být jasný, jaké informace shromažďujeme, abyste mohli učinit smysluplné rozhodnutí o tom, jak se používají. Například:
  Kdekoliv je možné získat další informace o vás, transparentně vás informujeme o tom, jaké informace potřebujeme, proč o to žádáme a vyžaduji váš souhlas pro zpracování těchto informací. Když změníte názor, vždy je způsob, jak nám ho můžete dát vědět. Vždy můžete nastavit vlastní předvolby souborů cookie, a tak se rozhodnete, zda souhlasíte s tím, že budete pro nás viditelný, pokud jde o reklamy nebo analýzy chování, nebo ne.
 7. Přístup a aktualizace nebo vymazání vašich osobních informací
  Vaše osobní údaje používáme pouze na legitimní obchodní nebo právní účely (generování faktur), proto nemůžeme je vymazat ani jejich aktualizovat.
  Statistiky a nastavení, které nám pošlete z aplikace Eyeblink, jsou shromažďovány pro účely výzkumu, jsou identifikovány pomocí PCID. Statistiky odesílání můžete kdykoli povolit / zakázat v nastaveních Eyeblink. Chcete-li odstranit již přeneseny statistiky, zašlete nám e-mail.
  Naším cílem je udržovat naše služby způsobem, který chrání informace před náhodným nebo zlomyslným zničením. Z tohoto důvodu po odstranění informací z našich služeb nemusí okamžitě odstranit zbývající kopie z našich aktivních serverů a nemusí odstranit informace z našich zálohovacích systémů - tyto informace jsou po 7 dnech zcela odstraněny podle našich pravidel uchovávání záloh.
 8. Informace, které sdílíme
  Osobní informace nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo poskytovatele, pokud se na ně nevztahuje jedna z následujících okolností:
  Váš souhlas. Osobní informace sdílíme se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo poskytovatele, pokud k tomu máme váš souhlas. Na sdílení všech citlivých osobních údajů požadujeme dobrovolný souhlas.
  Pro externí zpracování. Osobní informace poskytneme našim přidruženým společnostem nebo jiným důvěryhodným podnikům nebo osobám, které je zpracují pro nás na základě našich pokynů a v souladu s našimi pravidly ochrany osobních údajů a jakýmikoliv jinými vhodnými opatřeními důvěrnosti a bezpečnosti.
  Z právních důvodů. Budeme sdílet osobní informace se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo poskytovatele, pokud budeme v dobré víře přesvědčeni, že přístup, použití, uchovávání nebo zpřístupnění informací je přiměřeně nutné k tomu, aby:
  se dodržovali všechny platné zákony, předpisy, právní postupy nebo vymahatelné vládní požadavky; prosazovat příslušné Smluvní podmínky včetně vyšetřování případných porušení; odhalit, zabránit nebo jinak řešit podvody, bezpečnostní nebo technické problémy; chránit před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti poskytovatele, našich uživatelů nebo veřejnosti dle požadavků nebo povolení ze zákona.
  Informace, které nejsou osobní (identifikovatelnost člověka je nemožná), můžeme veřejně sdílet s našimi partnery - jako jsou vlastníci, inzerenti nebo propojené stránky. Například můžeme veřejně sdílet informace s cílem zobrazit trendy týkající se všeobecného využití našich služeb.
  Pokud se Poskytovatel zabývá sloučením, akvizicí nebo prodejem aktiv, budeme nadále zajišťovat důvěrnost jakýchkoli osobních informací a poskytnout oznámeným uživatelům upozornění před přenosem osobních údajů nebo podléhá jiným pravidlům ochrany osobních údajů.
 9. Bezpečnost informácí
  Snažíme se chránit naše Distribuční místa, vnitřní systémy a našich uživatelů před neoprávněným přístupem k neoprávněným změnám, zveřejněním nebo zničením informací, které vlastníme. zejména:
  Šifrujeme naše služby při přenosu pomocí SSL.
  Sledujeme naše postupy shromažďování, uchovávání a zpracování informací včetně fyzických bezpečnostních opatření, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k systémům.
 10. Soulad a spolupráce s regulačními orgány
  Pravidelně kontrolujeme dodržování našich Pravidel ochrany osobních údajů. Pokud máte pocit, že můžeme dělat více, budeme vděční za váš podnět. Oceníme konstruktivní zpětnou vazbu, v takovém případě vás můžeme zpětně kontaktovat, abychom vás případně požádali o další informace. Spolupracujeme s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu údajů, abychom vyřešili jakékoliv stížnosti týkající se předávání osobních údajů, které nemůžeme řešit přímo s našimi uživateli.
  V případě, že jste zvědaví, jak jsme se přiblížili k nařízení EU o obecné ochraně údajů, přečtěte si sekci závazku GDPR této stránky.
 11. Změny
  Poskytovatel může tato pravidla čas od času změnit, a pokud to uděláme, uveřejníme změny na této stránce. Pokud budete nadále používat služby poté, co tyto změny budou účinné, souhlasíte s revidovanými pravidly na ochranu osobních údajů.
 12. Nezletilí
  Poskytovatel je odhodlán chránit soukromí malých dětí a proto vědomě nesbírá ani neuchovává osobní údaje o lokalitách nebo službě od osob mladších 16 let s výjimkou dodržování zákona o ochraně soukromí dětí online a koupě služby, pro které platí zvláštní předpis.
 13. Další pravidla ochrany osobních údajů
  Podle našeho uvážení můžeme občas zahrnout nebo nabídnout produkty nebo služby třetích stran na našich stránkách. Jelikož tyto obsahují samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů, neneseme žádnou odpovědnost za obsah a aktivity těchto propojených stránek. Snažíme se však chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu o těchto stránkách a službách.
 14. Váš souhlas
  Používáním našich Distribučních míst akceptujete naše ochrany osobních údajů a způsobem, jak a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje.

Článek VI
Poskytovatelé služeb třetích stran

 1. Poskytovatel může zapojovat a používat vybranou skupinu třetích stran ke zpracování určitých údajů o zákaznících v souvislosti se Službou (každý je "Zpracovatel"). Tato stránka obsahuje veškeré informace o subjektu, místě zpracování a úloze každého Zpracovatele.
 2. Před zapojením kteréhokoliv Zpracovatele, Poskytovatel prověří Zpracovatele, přičemž se zaměří na soukromí, bezpečnost a jiné postupy ovlivňující zpracování Zákaznických dat. Poskytovatel je odpovědný za každého Zpracovatele.
 3. Poskytovatelé služeb třetích stran
  Proč je potřebujeme? Jelikož se chceme soustředit na naši misi, rozhodli jsme se, že nebudeme vytvářet vlastní infrastrukturu ani rozvíjet všechny funkce, které potřebujeme. Poskytovatel potřebuje pomoc, a proto souhlasil s prací s těmito společnostmi a začlenil jejich služby jako základní a nedílnou součást řešení.
 4. Zpracovatel Služba Data Země zpracování
  WEDOS Internet, a.s. webhosting všechna data (obsah, kontakty, objednávky, technický charakter) Česká republika
  Google LLC (Gmail), WEDOS Internet, a.s. Emaily kontakty, objednávky USA, Chile, Irsko, Nizozemsko, Finsko, Belgie, Taiwan, Singapur
  The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) Zasílání novinek kontakty USA
  HeatMap, Inc. a Google LLC (Analytics) Analýza interakce s Distribučním místem interakce s myší a klávesnicí, cookies USA
  Tibor Kádek (IČO 43131361) administrace vnitřního informačního systému a webu všechna data (obsah, kontakty, objednávky, technický charakter) Slovensko

 5. Jak aktualizujeme tyto informace?
  Čas od času se mohou měnit i Zpracovatelé, se kterými spolupracujeme. Můžeme začít spolupracovat s novým Zpracovatelem nebo změnit starého. Zákazníka upozorníme na každého nového Zpracovatele, pokud je to vyžadováno smlouvou nebo zákonem a zároveň dané změny budeme zveřejňovat na této stránce.

 

Článek VII
Závazek k GDPR

 1. Náš závazek
  Zavázali jsme se spolupracovat se všemi uživateli, abychom jim pomohli porozumět obecné nařízení o ochraně údajů (dále jen "GDPR"). GDPR je nejdůležitějším zákonem EU o ochraně osobních údajů za desetiletí a nabývá účinnosti 25. května 2018.
  Kromě posílení a sjednocování ochrany osobních údajů uživatelů v rámci EU klade nové nebo dodatečné povinnosti i každému, kdo se zabývá osobními údaji občanů EU bez ohledu na to, kde se nacházejí.
 2. Aktualizované požadavky GDPR jsou významné a náš tým tvrdě pracuje na harmonizaci nabídek a smluvních závazků. Opatření pro dosažení tohoto cíle zahrnují:
  Změny v našem produktu jako takovém. Upravujeme naše uživatelská rozhraní a nabídky služeb, abychom uživatelům poskytli větší kontrolu nad daty, které se posílají prostřednictvím Eyeblink nebo Distribučních míst.
  Postupy. Už jsme aktualizovali naše pravidla ochrany osobních údajů. Pracujeme na našich vnitřních politik a postupech, abychom zajistili soulad s požadavky GDPR.
  Budeme i nadále sledovat pokyny týkající se dodržování pravidel GDPR ze strany regulačních orgánů, které se týkají ochrany osobních údajů, a případně dle potřeby upravíme naše procesy či zveřejněné dokumenty.
 3. Zůstat informován
  Splnění závazků týkajících se ochrany osobních údajů a dat je pro nás důležité. Tato stránka bude revidována tak, aby odrážela aktuální informace související s GDPR. Pokud máte jakékoliv dotazy, doufáme, že se na nás obrátíte na adrese support@blinkingmatters.com.

 

Článek VIII
Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že se některé ustanovení těchto VOP stane neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení VOP nedotčena.
 2. Tyto VOP se řídí a vykládají podle obecně závazných předpisů Slovenské republiky. Vztahy neupravené VOP se řídí právním řádem Slovenskej republiky.
 3. Pokud slovenský právní řád neupravuje jinak, spory a nároky vyplývající z těchto VOP bude rozhodovat Okresní soud Bratislava I a Zákazník tímto výslovně souhlasí, že jurisdikci bude provádět uvedený soud. Pokud není možné, aby o sporu nebo nároku vyplývajícího z těchto VOP rozhodl zvlášť vybraný soud podle aplikovatelné právní úpravy, Zákazník výslovně souhlasí, že jakékoliv spory nebo nároky vyplývající z těchto VOP bude rozhodovat slovenský soud vybrán na základě aplikovatelných právních principů.
 4. Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, se sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
 5. VOP a EULA představují celkovou dohodu Poskytovatele a Zákazníka.
 6. Poskytovatel je oprávněn VOP kdykoliv změnit, přičemž nové znění VOP poskytovatel zveřejní prostřednictvím Distribučního místa. Nové znění VOP nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění.
 7. Případná změna VOP neovlivní využívání již zakoupených licencí.
 8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 17. prosince 2018.