{meta}
Prihlásiť

Všeobecné obchodné podmienky

Predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu.

Článok I
Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Ing. Andrej Fogelton, so sídlom Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika, IČO 481 771 99, (ďalej ako Poskytovateľ) ) je prevádzkovateľom webovej stránky blinkingmatters.com, resp. iných zaregistrovaných domén (ďalej ako Distribučné miesto) umožňujúcich uzatvorenie licenčnej zmluvy k poskytovanému softwaru Eyeblink (ďalej ako SW) spôsobom vymedzeným v ďalších častiach všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako VOP) a v licenčných podmienkach SW pre koncového používateľa (ďalej ako EULA).
 2. Zákazníkom Poskytovateľa je subjekt, ktorý zaplatí Poskytovateľovi poplatok za získanie časovo obmedzenej možnosti využívať danú funkcionalitu SW spôsobom vymedzeným v ďalších častiach VOP a EULA alebo splní podmienky bezplatného využívania SW (ďalej ako Zákazník).
 3. Návštevníkom je akákoľvek fyzická osoba, ktorá prostredníctvom prehliadacieho programu pristúpi k niektorému z Distribučných miest (ďalej ako Návštevník).
 4. Poplatkom sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú Zákazník zaplatí Poskytovateľovi za získanie časovo obmedzenej možnosti používať plnú funkcionalitu SW, a to podľa aktuálnej cenovej ponuky Poskytovateľa (ďalej ako Poplatok).
 5. Zaplatením Poplatku alebo vyhotovením rozmnoženiny SW (stiahnutím SW) v súlade s EULA vyjadruje Zákazník súhlas s týmito VOP.
 6. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.

Článok II
Poskytované služby a úhrada Poplatku

 1. Poskytovateľ prostredníctvom Distribučného miesta umožňuje Zákazníkovi získať možnosť používania SW na zariadení Zákazníka.
 2. Zákazník má možnosť zvoliť si niektorý z režimov používania SW spôsobom a v rozsahu bližšie špecifikovanom v EULA, a to:
  1. Licencia Eyeblink základ – limitovaná verzia SW je dostupná zdarma,
  2. Skúšobná licencia – maximálne obdobie 14 dní s cieľom vyskúšania plnej funkcionality SW,
  3. Licencia Eyeblink prémium – podmienené úhradou Poplatku zo strany Zákazníka na dobu určitú,

(niektorá z licencií ďalej ako Licencia).

 1. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Poplatok, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Aktuálna výška Poplatku je dostupná na: blinkingmatters.com/download. Ak zákazník využije pre účely úhrady Poplatku platobné služby Braintree (divízia Pay Pal, Inc.) dostupnej prostredníctvom odkazu z Distribučných miest Poskytovateľa, Zákazník tým súhlasí s obchodnými podmienkami Braintree Payment Services dostupnej na https://www.braintreepayments.com/legal/payment-services-agreement a obchodnými podmienkami používaných bánk (Bank Agreement) dostupnej na https://www.braintreepayments.com/legal/bank-agreement-us.
 2. Elektronická faktúra ako daňový doklad o úhrade Poplatku súvisiacim s umožnením používania Licencie SW bude Zákazníkovi zaslaná na emailovú adresu uvedenú pri vytváraní objednávky.
 3. Po úspešnom zaplatení Poplatku Zákazníkom a akceptácii transakcie zo strany Poskytovateľa v súlade s týmito VOP, resp. pri splnení osobitných podmienok bezplatného využívania, bude Zákazníkovi umožnené využívanie SW v rozsahu vymedzenom v EULA.

Článok III
Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi používanie SW za podmienok uvedených v týchto VOP a EULA.
 2. V prípade Licencie Eyeblink prémium, zašle Poskytovateľ Zákazníkovi bez zbytočného odkladu licenčný kľúč na aktiváciu časovo obmedzenej plnej funkcionality SW po uhradení Poplatku.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Zákazníkovi nevhodnosťou zariadenia.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím licenčného kľúča alebo zariadenia Zákazníka, ktorá nastala z dôvodu straty alebo odcudzenia zariadenia Zákazníka alebo z nedbanlivosti.
 5. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľom nemôžu byť žiadnym spôsobom ovplyvnené.

Článok IV
Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník má právo používať SW za podmienok uvedených v týchto VOP a EULA.
 2. Zákazník má možnosť vyskúšať si funkcionalitu SW prostredníctvom použitia časovo obmedzenej skúšobnej verzie.
 3. Zákazník si je vedomý možnosti vyskúšania SW v zmysle čl. IV ods. 4 VOP, výslovne súhlasí so začatím používania SW a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy“. To znamená, že Zákazník nemá právo na vrátenie peňazí, pretože má možnosť odskúšať si SW pred jeho kúpou vďaka 14 dňovej skúšobnej licencii.
 4. Zákazník týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s použitím jeho loga, obchodného mena a spätnej väzby na webovej stránke Poskytovateľa za účelom uvedenia referencie a pod. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je nevýhradný, územne neobmedzený a bezodplatný. Tento súhlas môže byť zrušený kedykoľvek na žiadosť Zákazníka. Poskytovateľ chce mať možnosť využiť vašu spätnú väzbu na vylepšenie funkcionality, a kvôli tomu Poskytovateľ bude vlastniť všetko, čo bolo vytvorené vďaka vášej spätnej väzbe.

Článok V
Spracovanie osobných údajov

 1. Poskytovateľ prezentuje proces spracovania osobných údajov za účelom informovania používateľov o metódach a procesoch zberu, využitia a zverejňovania osobných údajov používateľov Distribučných miest a aplikácie Eyeblink.
 2. Nepredávame, neobchodujeme alebo inak neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol byť škodlivý, nebezpečný alebo porušujúci vaše súkromie. Sme tu pre vás, a ak vás znepokojuje vaše súkromie, radi si vás vypočujeme. Neváhajte nás kontaktovať na adrese support@blinkingmatters.com.
 3. Informácie, ktoré zhromažďujeme
  Zbierame a spracovávame informácie od vás pri zakúpení licencie, interakcii s našimi Distribučnými miestami alebo pri štarte aplikácie Eyeblink
 4. Zbierame informácie nasledujúcimi spôsobmi:
  Informácie, ktoré nám poskytnete. Napríklad, ak si zakúpite licenciu, požiadame o získanie vašich údajov, aby sme mohli vygenerovať faktúru.
  Informácie, ktoré získame pri používaní Eyeblinku. Zhromažďujeme vytvorený jedinečný identifikátor počítača (PCID), nastavenia Eyeblink a vaše štatistiky žmurkania (ak povolené).
  Cookies a podobné technológie. My a naši partneri využívame rôzne technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pri návšteve našich Distribučných miest, čo môže zahŕňať používanie súborov cookie alebo podobných technológií na identifikáciu vášho prehliadača alebo zariadenia. Tieto technológie využívame aj na zhromažďovanie a uchovávanie informácií pri interakcii so službami ponúkanými našimi partnermi a tretími stranami, ako sú napríklad reklamné služby alebo služby analýzy správania používateľov. Môžeme vám ponúknuť služby poskytované našimi partnermi ako súčasť našich stránok, v takom prípade sa informácie o vás zhromažďujú prostredníctvom súboru cookie tretej strany.
 5. Prečo potrebujeme vaše informácie a ako ich používame?
  Informácie, ktoré zhromažďujeme zo všetkých našich služieb, využívame na ich poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zdokonaľovanie, vývoj nových a ochranu našich Distribučných miest a našich používateľov. Tiež tieto informácie používame na to, aby sme vám ponúkli prispôsobený obsah alebo použili anonymizované informácie na účely vyhľadávania.
  Požiadame o váš súhlas pred použitím informácií na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.
  Poskytovateľ spracováva osobné údaje na serveroch nášho poskytovateľa infraštruktúry v Českej republike a využívame aj pomoc niekoľkých ďalších špecializovaných poskytovateľov tretích strán. Preto môžeme spracovať vaše osobné údaje na serveri nachádzajúcom sa mimo krajiny, v ktorej žijete.
 6. Transparentnosť a voľba
  Ľudia majú odlišné záujmy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Naším cieľom je byť jasný, aké informácie zhromažďujeme, aby ste mohli urobiť zmysluplné rozhodnutia o tom, ako sa používajú. Napríklad:
  Kdekoľvek je možné získať dodatočné informácie o vás, transparentne vás informujeme o tom, aké informácie potrebujeme, prečo o to žiadame a vyžadujem váš súhlas na spracovanie takýchto informácií. Keď zmeníte názor, vždy je spôsob, ako nám ho môžete dať vedieť. Vždy môžete nastaviť vlastné predvoľby súborov cookie, a tak sa rozhodnete, či súhlasíte s tým, že budete pre nás viditeľný, pokiaľ ide o reklamy alebo analýzy správania, alebo nie.
 7. Prístup a aktualizácia alebo vymazanie vašich osobných informácií
  Vaše osobné údaje používame iba na legitímne obchodné alebo právne účely (generovanie faktúr), preto nemôžeme ich vymazať ani ich aktualizovať.
  Štatistiky a nastavenia, ktoré nám pošlete z aplikácie Eyeblink, sú zhromažďované na účely výskumu, sú identifikované pomocou PCID. Štatistiky odosielania môžete kedykoľvek povoliť / zakázať v nastaveniach Eyeblink. Ak chcete odstrániť už prenesené štatistiky, pošlite nám e-mail.
  Naším cieľom je udržiavať naše služby spôsobom, ktorý chráni informácie pred náhodným alebo zlomyseľným zničením. Z tohto dôvodu po odstránení informácií z našich služieb nemusia okamžite odstrániť zvyšné kópie z našich aktívnych serverov a nemusia odstrániť informácie z našich zálohovacích systémov - tieto informácie sú po 7 dňoch úplne odstránené podľa našich pravidiel uchovávania záloh.
 8. Informácie, ktoré zdieľame
  Osobné informácie nezdieľame so spoločnosťami, organizáciami ani jednotlivcami mimo poskytovateľa, pokiaľ sa na ne nevzťahuje jedna z nasledujúcich okolností:
  Váš súhlas. Osobné informácie zdieľame so spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami mimo poskytovateľa, ak na to máme váš súhlas. Na zdieľanie všetkých citlivých osobných údajov požadujeme dobrovoľný súhlas.
  Pre externé spracovanie. Osobné informácie poskytneme našim pridruženým spoločnostiam alebo iným dôveryhodným podnikom alebo osobám, ktoré ich spracujú pre nás na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a akýmikoľvek inými vhodnými opatreniami dôvernosti a bezpečnosti.
  Z právnych dôvodov. Budeme zdieľať osobné informácie so spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami mimo poskytovateľa, ak budeme v dobrej viere presvedčení, že prístup, použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie informácií je primerane potrebné na to, aby:
  sa dodržiavali všetky platné zákony, predpisy, právne postupy alebo vynútiteľné vládne požiadavky; presadzovať príslušné Zmluvné podmienky vrátane vyšetrovania prípadných porušení; odhaliť, zabrániť alebo inak riešiť podvody, bezpečnostné alebo technické problémy; chrániť pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti poskytovateľa, našich používateľov alebo verejnosti podľa požiadaviek alebo povolení zo zákona.
  Informácie, ktoré nie sú osobné (identifikovateľnosť človeka je nemožná), môžeme verejne zdieľať s našimi partnermi - ako sú vlastníci, inzerenti alebo prepojené stránky. Napríklad môžeme verejne zdieľať informácie s cieľom zobraziť trendy týkajúce sa všeobecného využitia našich služieb.
  Ak sa Poskytovateľ zaoberá zlúčením, akvizíciou alebo predajom aktív, budeme naďalej zabezpečovať dôvernosť akýchkoľvek osobných informácií a poskytnúť oznamovaným používateľom upozornenie pred prenosom osobných údajov alebo podlieha iným pravidlám ochrany osobných údajov.
 9. Bezpečnosť informácií
  Snažíme sa chrániť naše Distribučné miesta, vnútorné systémy a našich používateľov pred neoprávneným prístupom k neoprávneným zmenám, zverejnením alebo zničením informácií, ktoré vlastníme. Najmä:
  Šifrujeme naše služby pri prenose pomocou SSL.
  Sledujeme naše postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania informácií vrátane fyzických bezpečnostných opatrení, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k systémom.
 10. Súlad a spolupráca s regulačnými orgánmi
  Pravidelne kontrolujeme dodržiavanie našich Pravidiel ochrany osobných údajov. Ak máte pocit, že môžeme robiť viac, budeme vďační za váš podnet. Oceníme konštruktívnu spätnú väzbu, v takom prípade vás môžeme spätne kontaktovať, aby sme vás prípadne požiadali o ďalšie informácie. Spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov, aby sme vyriešili akékoľvek sťažnosti týkajúce sa prenosu osobných údajov, ktoré nemôžeme riešiť priamo s našimi používateľmi.
  V prípade, že ste zvedaví, ako sme sa priblížili k nariadeniu EÚ o všeobecnej ochrane údajov, prečítajte si sekciu záväzku GDPR tejto stránky.
 11. Zmeny
  Poskytovateľ môže tieto pravidlá z času na čas zmeniť, a ak to urobíme, uverejníme zmeny na tejto stránke. Ak budete naďalej používať služby po tom, čo tieto zmeny budú účinné, súhlasíte s revidovanými pravidlami na ochranu osobných údajov.
 12. Neplnoletí
  Poskytovateľ je odhodlaný chrániť súkromie malých detí a preto vedome nezbiera ani neuchováva osobné údaje o lokalitách alebo službe od osôb mladších ako 16 rokov s výnimkou dodržiavania zákona o ochrane súkromia detí online a kúpy služby, pre ktoré platí osobitný predpis.
 13. Ďalšie pravidlá ochrany osobných údajov
  Podľa nášho uváženia môžeme občas zahrnúť alebo ponúknuť produkty alebo služby tretích strán na našich stránkach. Keďže tieto obsahujú samostatné a nezávislé zásady ochrany osobných údajov, nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto prepojených stránok. Snažíme sa však chrániť integritu našich stránok a vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach a službách.
 14. Váš súhlas
  Používaním našich Distribučných miest súhlasíte s našimi Pravidlami ochrany osobných údajov a spôsobom, ako a na aký účel spracovávame Vaše osobné údaje.

Článok VI
Poskytovatelia služieb tretích strán

 1. Poskytovateľ môže zapájať a používať vybranú skupinu tretích strán na spracovanie určitých údajov o zákazníkoch v súvislosti so Službou (každý je "Spracovateľ"). Táto stránka obsahuje všetky informácie o subjekte, mieste spracovania a úlohe každého Spracovateľa.
 2. Pred zapojením ktoréhokoľvek Spracovateľa, Poskytovateľ preverí Spracovateľa, pričom sa zameria na súkromie, bezpečnosť a iné postupy ovplyvňujúce spracovanie Zákazníckych údajov. Poskytovateľ je zodpovedný za každého Spracovateľa.
 3. Poskytovatelia služieb tretích strán
  Prečo ich potrebujeme? Keďže sa chceme sústrediť na našu misiu, rozhodli sme sa, že nebudeme vytvárať vlastnú infraštruktúru ani rozvíjať všetky funkcie, ktoré potrebujeme. Poskytovateľ potrebuje pomoc, a preto súhlasil s prácou s týmito spoločnosťami a začlenil ich služby ako základnú a neoddeliteľnú súčasť riešenia.
 4. Spracovateľ Služba Dáta Krajina spracovania
  WEDOS Internet, a.s. webhosting všetky dáta (obsah, kontakty, objednávky, technický charakter) Česká republika
  Google LLC (Gmail), WEDOS Internet, a.s. Emaily kontakty, objednávky USA, Čile, Írsko, Holandsko, Fínsko, Belgicko, Taiwan, Singapur
  The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) Zasielanie noviniek kontakty USA
  HeatMap, Inc. a Google LLC (Analytics) Analýza interakcie s Distribučným miestom interakcia s myšou a klávesnicou, cookies USA
  Tibor Kádek (IČO 43131361) adminstrácia vnútorného systému a webu všetky dáta (obsah, kontakty, objednávky, technický charakter) Slovensko

 5. Ako aktualizujeme tieto informácie?
  Z času na čas sa môžu meniť aj Spracovatelia, s ktorými spolupracujeme. Môžeme začať spolupracovať s novým Spracovateľom alebo zmeniť starého. Zákazníka upozorníme na každého nového Spracovateľa, ak je to vyžadované zmluvou alebo zákonom a zároveň dané zmeny budeme uverejňovať na tejto stránke.

 

Článok VII
Záväzok k GDPR

 1. Náš záväzok
  Zaviazali sme sa spolupracovať so všetkými používateľmi, aby sme im pomohli porozumieť Všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov (ďalej len "GDPR"). GDPR je najdôležitejším zákonom EÚ o ochrane osobných údajov za desaťročia a nadobúda účinnosť 25. mája 2018.
  Okrem posilnenia a zjednocovania ochrany osobných údajov používateľov v rámci EÚ kladie nové alebo dodatočné povinnosti aj každému, kto sa zaoberá osobnými údajmi občanov EÚ bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.
 2. Aktualizované požiadavky GDPR sú významné a náš tím tvrdo pracuje na zosúladení ponúk a zmluvných záväzkov. Opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa zahŕňajú:
  Zmeny v našom produkte ako takom. Upravujeme naše používateľské rozhrania a ponuky služieb, aby sme používateľom poskytli väčšiu kontrolu nad dátami, ktoré sa posielajú prostredníctvom Eyeblink alebo Distribučných miest.
  Postupy. Už sme aktualizovali naše pravidlá ochrany osobných údajov. Pracujeme na našich vnútorných politikách a postupoch, aby sme zaistili súlad s požiadavkami GDPR.
  Budeme aj naďalej sledovať usmernenia týkajúce sa dodržiavania pravidiel GDPR zo strany regulačných orgánov, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, a prípadne podľa potreby upravíme naše procesy či zverejnené dokumenty.
 3. Zostať informovaný
  Splnenie záväzkov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a údajov je pre nás dôležité. Táto stránka bude revidovaná tak, aby odrážala aktuálne informácie súvisiace s GDPR. Ak máte akékoľvek otázky, dúfame, že sa na nás obrátite na adrese support@blinkingmatters.com.

 

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení VOP nedotknutá.
 2. Tieto VOP sa spravujú a vykladajú podľa všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Ak slovenský právny poriadok neupravuje inak, spory a nároky vyplývajúce z týchto VOP bude rozhodovať Okresný súd Bratislava I a Zákazník týmto výslovne súhlasí, že jurisdikciu bude vykonávať uvedený súd. Ak nie je možné, aby o spore alebo nároku vyplývajúcom z týchto VOP rozhodol osobitne vybraný súd podľa aplikovateľnej právnej úpravy, Zákazník výslovne súhlasí, že akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z týchto VOP bude rozhodovať slovenský súd vybraný na základe aplikovateľných právnych princípov.
 4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
 5. VOP a EULA predstavujú celkovú dohodu Poskytovateľa a Zákazníka.
 6. Poskytovateľ je oprávnený VOP kedykoľvek zmeniť, pričom nové znenie VOP Poskytovateľ zverejní prostredníctvom Distribučného miesta. Nové znenie VOP nadobúda účinnosť dňom ich zverejnenia.
 7. Prípadna zmena VOP neovplyvní využívanie už zakúpených licencií.
 8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17. decembra 2018.